Choď na obsah Choď na menu
 


Meranie teploty. Teplomer

 • Charakterizuj pojem teplota telesa. Vymenuj fyzikálne jednotky.
 • Vymenuj rozdelenie teplomerov.
 • Pomenuj časti teplomera.
 • Vysvetli správny postup merania teploty kvapalného telesa.
 • Opíš meranie teploty ľudského tela lekárskym teplomerom.

Poznámky u učivu.

 Pekná stránka www.pozaskolu.sk, na ktorej si obohatíš vedomosti aj k tejto téme.

 

Obrázok

 

Obrázok

 

 

 

Autor: Miloš Pokrievka, 6.A ,ZŠ M.R. Martákovej, Liptovský Mikuláš (materiál získaný z Internetu)

K rovnakým zmenám objemu pri zmene teploty, ako u kvapalín, dochádza aj pri plynoch.

 Princíp bimetalického pásika (klikom pozri animáciu bimetalu na www.animfyzika.wz.cz ) a jeho správania sa pri zahrievaní je demonštrovaný experimentom so zahrievaním dvoch tyčí z rôznych kovov.

Meranie času

Meranie teploty v priebehu času

 • Vysvetlí ponímanie času z hľadiska zmien, ktoré sa okolo nás deju.
 • Vymenuj meradlá času z minulosti a prítomnosti.
 • Vymenuj fyzikálne jednotky času a ich premenu.
 • Vysvetli spôsob záznamu teploty vonkajšieho ovzdušia v priebehu dňa a výpočet jej priemernej hodnoty.
Zmena teploty v priebehu času Učivo na stránke www.oskole.sk

 Pekná stránka www.pozaskolu.sk, na ktorej si obohatíš vedomosti aj k tejto téme.

 

Obrázok

Obrázok

 

Obrázok

Obrázok

 Poznámky

 

Premena kvapaliny na plyn

 Animácia zo stránky www.animfyzika.wz.cz

Čo sa deje s časticami pri premenách skupenstva

Poznámky

Vyparovanie

 • Charakterizuj jav vyparovania kvapaliny.
 • Čo sa deje s časticami pri vyparovaní?
 • S čím súvisí rýchlosť vyparovania kvapaliny? Uveď faktory vplvajúce na rýchlosť vyparovania.
 • Význam vyparovania vody v prírode.

 Poznámky

Var

 • Charakterizuj var kvapaliny
 • Pomenuj teplotu, pri ktorej dochádza k varu kvapaliny
 • Pri akej teplote vrie voda?
 • Od akých podmienok závisí teplota varu kvapaliny?

 

 Poznámky

Záznam výkladu učiva zhotovený pomocou recording-u pracovnej plochy interaktívnej tabule.

 

Plánujeme pokračovať v zhotovovaní ďalších videonahravok preberaného učiva.

 

 

Atmosféra Zeme. Atmosférický tlak

  

Výukový TUUL

 

Tlak vzduchu a var

Poznámky

 

 

 

 Projekt č 1. -výstupy za jednotlivé školské roky(vídeo a foto)

šk. rok 2011/2012

Vyrovnanie hladin posobenim atmosfery

Model barometra

Vyrovnavanie urovne hladin vody posobenim tlaku atmosfery

LEGO model vlasového vlhkomeru 

 20121114_114635.jpg

 

Obrázok

 

 

 

Čo sme sa naučili? Opakovanie k testu č 1.

 1. Charakterizuj pojem teplota
 2. Napíš základnú fyzikálnu jednotku teploty
 3. Napíš známe druhy teplomerov
 4. Napíš časti liehového teplomeru určeného na meranie teploty vzduchu vo vonkajšom prostredí
 5. Uveď označenie fyzikálnej veličiny čas,uveď základnú aj vedľajšie fyzikálne jednotky
 6. Ake meradlá času poznáš?
 7. Na čo slúži metronóm?
 8. Charakterizuj skupenskú premenu vyparovanie
 9. Vymenuj podmienky vplývajúce na rýchlosť vyparovania kvapaliny
 10. Ako sa nazývajú látky s vysokou rýchlosťou vyparovania pri bežnej dennej teplote?
 11. Charakterizuj var kvapaliny.
 12. Ako sa nazýva teplota pri ktorej začína kvapalina vrieť? Napíš jej hodnotu pre vodu.
 13. Od čoho závisí teplota varu kvapaliny?

 

Poznámky-odpovede k učivu

  Pekná stránka www.pozaskolu.sk, na ktorej si obohatíš vedomosti aj k tejto téme.

Kondenzácia

 • Charakterizuj pojem kondenzácia
 • Uveď príklad zo života, kedy si sa stretol s kondenzáciou.
 • Charakterizuj rovnovážny stav ku ktorému dochádza v uzavretej nádobe s kvapalinou.

 Skvapalňovanie vodných pár, vlhkosť vzduchu.

Poznámky

 

Ako vzniká dážď

 • Ako sa dostáva voda do ovzdušia
 • Ako vznika oblak
 • Čo je to hmla
 • Ako vznikne dážď
 • Čím meriame množstvo spadnutých zrážok

 Oblaky, zrážky, meranie zrážok.

Poznámky k učivu

Zdroj videa:www.youtube.com. Záznam nebol realizovaný na našej škole.

 

Topenie

 • Charakterizuj skupenskú premenu topenie.
 • Vysvetli proces topenia z časticového hľadiska.
 • Ako sa nazýva teplota, pri ktorej dochádza k topeniu?
 • Uveď látky, pri ktorých môžeme topenie pozorovať. Charakterizuj na ních tento jav.

 Animácia- čo sa deje s časticami?

Poznámky k učivu

 Prezentácia k učivu

Tuhnutie

 • Charakterizuj skupenskú premenu tuhnutie.
 • Vysvetli proces tuhnutia z časticového hľadiska.
 • Ako sa nazýva teplota, pri ktorej dochádza k tuhnutiu?
 • Uveď látky, pri ktorých môžeme tuhnutie pozorovať. Charakterizuj na ních tento jav.

 Animácia-čo sa deje s časticami?

Poznámky k učivu

 

Súblimácia a desublimácia

 

 

Meteorologické pozorovania

 

 

Čo sme sa naučili? Opakovanie k testu č 2.

 1. Vymenuj skupenstvá látok
 2. Vymenuj najznámejšie premeny skupenstiev látok
 3. Vysvetli, ako vzniká dážď
 4. Charakterizuj skupenskú premenu topenie
 5. Charakterizuj skupenskú premenu tuhnutie
 6. Ako sa správajú častice látky pri procese topenia

 

Odpovede k testu

 

Formulár č.1 na preskúšanie vedomostí vytvorený žiačkou Z.Volnovou

 

 

Prezentácie ziakov k jednotlivým tematickým celkom.