Choď na obsah Choď na menu
 


Teplo. Výmena tepla

 • Kde všade (kedy) v bežnom živote sa môžeme stretnúť s pojmom "teplo"
 • Čo je to teplo?
 • Charakterizuj pojem "teplota" a ako súvisí s teplom?
 • Vysvetl na príkladoch zo života, kedy dochádza k výmene tepla a ako sa to prejavuje?
 • Vysvetli zmenu objemu plynných a kvapalných telies spôsobenú zvýšením ich teploty po prijatí tepla.

 

 

Obrázok

 

 

Obrázok

 

 

Obrázok

 

Poznámky k učivu

 

Predstavy o teple

 • Ako si v minulosti vedci predstavovali vedci vznik a šírenie tepla?
 • Uveď mena fyzikov a ich zásluhy v oblasti skúmania tepla
 • Uveď pomenovania pre teplo

 

Obrázok

 

 

Poznámky k učivu 1

Poznámky k učivu 2

 

Šírenie tepla

 • Vymenuj spôsoby šírenia sa tepla v prírode.
 • Ako sa správajú častice pri šírení tepla z telesa s vyššou teplotou na teleso s nižšou teplotou.
 • Ako rozdeľujeme látky podľa ich schopnosti viesť teplo?
 • Uved príklady použitia telies z rôznych látok pri tepelných výmenach, ku ktorým medzi nimi dochádza.

 Animácia zo stránky www.animfyzika.wz.cz

Šírenie tepla

Poznámky k učivu

 

Kalorimeter

 • Čo je to kalorimeter a na čo slúži?
 • Vymenuj a opíš časti laboratórneho kalorimetra
 • Navrhni spôsob výroby modelu kalorimetra
 • Opíš a vysvetli použitie termosky

 

Obrázok

Obrázok

 

 

Obrázok

Zdroj obrázkov: InternetObrázok

Termoska

Článok o tom,ako bola termoska objavená.

Výmena tepla medzi teplou a studenou vodou

 • Vysvetli pojmy "výmena tepla", "zmena teploty". Ako spolu súvisia?
 • Ako dochádza k výmene tepla medzi kvapalnými telesami s rovnakým a rozdielnym objemom,ak majú rôzne teploty?

 

Poznámky k učivu

Žiacka prezentácia

 

Výmena tepla medzi kovmi a vodou

 Poznámky k učivu

 

 

Obrázok

 

 

Príprava na projekt č. 2

Účelom projektu je vypracovať vlastnú predstavu formou prezentácie pred spolužiakmi o riešení určitej úlohy (zadania).

Cieľom školského projektu je získanie skúseností a overenie vedomostí z učebných látok, ktoré boli žiakmi osvojené na vyučovaní.

Zadanie projektu musí obsahovať:

 • tému
 • podmienky súťaže pre vyhodnotenie
 • vyhodnotenie

 

Témy k projektu č. 2

 1. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť experiment dokazujúci jeden zo spôsobov šírenia tepla
 2. Teoreticky opísať a vysvetliť spôsoby šírenia tepla v priemyselnej praxi,alebo v bežnom živote človeka.

Možnosti spracovania tém: Využitie a šetrenie tepla, teplo v prírode (samovznietenie mokrej slamy alebo pilín pri procese hnitia), zvieratá a teplo, teplo v pôde-Zemi (geotermálne procesy), Teplo a technika-motory a pod.

Podmienky súťaže:

 • spôsob prezentácie projektu pred spolužiakmi (,ukážka,slovný prejav, nákresy, schémy, opis zvolenej jednotky a značky a pod.)
 • nápaditosť, dômyselnosť a využitie vlastnej fantázie
 • originalita pri vymyslení vlastnej jednotky merania veličiny
 • funkčnosť realizovaného nápade v rámci dokázania daného javu
 • realizácia projektu v tíme alebo individuálne

 

Vyhodnotenie

 • formou známky, pochvaly a sladkej odmeny :-)

 

Výstupy k projektu č. 2

Zdieľaný fotoalbum zo sociálnej siete Google+

Písomný podklad k práci na tému "Odovzdávanie tepla pi varení".

 

 

Online prezentácia k práci na tému "Topenie vosku bez priameho kontaktu s plameňom.

 

 

Online prezentácia k práci na tému "Slnečný kolektor u nás doma"

 

Žiacka prezentácia č.1 k projektu č. 3

Žiacka prezentácia č. 2 k projektu č. 3

 

Čo sme sa naučili o teple?

Opakovanie k testu č 2.

 1. Vysvetli teóriu kalorika
 2. Čo je to kalorimeter?
 3. Ako súvisí rýchlosť pohybu častíc s teplotou telesa?
 4. Vymenuj spôsoby šírenia tepla.
 5. Charakterizuj pojem výmena tepla.
 6. Napíš rozdelenie látok podľa schopnosti viezť teplo.
 7. Charakterizuj šírenie tepla vedením.

Odpovede k testovacím otázkam

 

 

Ako meriame teplo

 Poznámky k učivu

 

Tepelné motory

 

Animácie- tepelné stroje 

Parný stroj

Spaľovacie motory

Dvojdobý spaľovací motor

Štvordobý spaľovací motor

Naftový zážihový motor

Karburátor